تعمیق بحران سرمایه داری جهانی در سایه شیوع ویروس کرونا / مازیار رازی

بحران کرونا موقعیت ها و چشم اندازها 

*********************************************************

 پسا کرونا : تعمیق بحران اقتصادی نظام سرمایه داری- نگرش مارکسیستی و بدیل سوسیالیستی (نوشتاری PDF)

*********************************************************

*********************************************************

*********************************************************

*********************************************************

*********************************************************

Recent Articles