اهداف و اصول مارکسیست های انقلابی ایران / مازیار رازی

تنزل به بربریت یا انتقال به سوسیالیسم

«به قول فردریک انگلس جامعه بورژوایی در مقابل یک انتخاب قرار گرفته است: تنزل به بربریت یا انتقال به سوسیالیسم».

رزا لوکزامبورگ، بحران سوسیال دمکراسی آلمان ۱۹۱۵

نگاهی به وقایع اخیر جهانی به  وضوح نشان می دهد که مفهوم تنزل به بربریت چیست. جوانان انقلابی امروز بیش از هر زمان دیگر صحت پیش بینی های کارل مارکس و فردریک انگلس را  درک می کنند. شیوع بیماری کرونا و عدم یافتن راه حل های سریع و معقول برنامه ریزی شده، ناشی از نا توانی نظام سرمایه داری در سراسر جهان برای حل مسایل اولیه بشریت است. عدم واکنش سریع به شیوع بیماری کرونا و نبود امکانات کافی برای محافظت و نجات جان مبتلایان به کرونا و غیره به مفهوم بحران عمیق سرمایه داری جهانی و تنزل این نظام به بربریت است.

امروز بیش از هر زمان دیگر در مقابل ما بدیل سوسیالیسم به مثابه اقتصاد برنامه ریزی شده و عاری از نظام بی رحم و جنگ افروز سرمایه داری، قرار گرفته است.

اما، تدارک برای انقلاب های سوسیالیستی و نهایتاً ساختن جامعه سوسیالیستی نخست نیاز به شناخت اولیه از مفهوم سوسیالیسم مارکسیستی و سپس تدارک ساختن ابزار تشکیلاتی (حزب پیشتاز کارکری) برای تدارک و تحقق انقلاب سوسیالیستی دارد.

از اینرو برای آموزش های اولیه مفاهیم مارکسیستی و سوسیالیستی «اهداف و اصول مارکسیست های انقلابی» را در اختیار جوانان سوسیالیست ایران قرار می دهیم.

برای هماهنگی و پیشبرد این آموزش های مارکسیستی با ما در تلگرام تماس بگیرید:

**********************************************

اهداف و اصول

گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

عضویت  در گرایش مارکسیست های انقلابی ایران مستلزم پذیرش خطوط کلی  مفاد زیر (و اسناد پیوست شده) است.

۱مفهوم حزب پیشتاز کارگری

استراتژی حزب پیشتاز کارگری

تاکتیک های حزب پیشتاز کارگری

۲مفهوم انقلاب سوسیالیستی

تکالیف انقلاب آتی ایران

ماهیت طبقاتی دولت فعلی ایران

ماهیت طبقاتی دولت آتی ایران

۳مفهوم برنامه انتقالی

چرا روش برنامه “حداقل” مردود است؟

برنامه عمل کارگران

برنامه عمل و پیشگام کارگری

اهداف سوسیالیست های انقلابی

۴مفهوم سوسیالیزم

مرحله انتقال از سرمایه داری به سوسیالیزم

نقش دیکتاتوری پرولتاریا‪در مرحله انتقال از سرمایه داری به سوسیالیزم

۵مفهوم امپریالیسم

**********************************************

رجوع شود به متن کامل اهداف و اصول (نوشتاری+شنیداری) در ۳ بخش زیر:

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

Recent Articles